Tisk

Zpráva o projektu
Inovace studijních předmětů Bibliodrama a Úvod do Starého a Nového zákona F5/a

Cílem projektu bylo zvýšení účinnosti a rozšíření výuky předmětů zabývajících se biblickými texty s jiným než čistě exegetickým cílem.

K povinnému předmětu Úvod do Starého a Nového zákona proběhlo kolokvium, vernisáž s prezentací všech prací studentů a výstava s náměty ze Starého zákona (nejlepší práce jsou dodnes vystaveny na  chodbách KTF UK). Kolokvium nad pracemi studentů, vernisáž a výstava proběhnou i v tomto roce na začátku letního semestru. Práce studentů byly publikovány na webových stránkách KTF UK a bude tomu tak i letos. K výuce je průběžně pořizována obrazová dokumentace (obrazový archív), k jejímu pořízení a úpravě je využívána technika získaná díky finanční dotaci z FRVŠ, k prezentaci je používáno technické vybavení učeben i to, jež bylo pořízeno z projektu, není-li učebna s mediálním vybavením dostupná.

Byl otevřen seminář Biblický text a výtvarné dílo, který navštěvovalo 15 studujících převážně z oboru dějiny křesťanského umění. Seminář byl otevřen i pro účastníky z  jiných fakult. Seminář ukázal užitečnost takovéto práce s tím, že v tomto směru je třeba pokračovat dál a zapojit ještě další disciplíny (dějiny, dějiny dogmatu a spirituality). Rozpracování vztahů obrazových dokumentů jakožto způsobů recepce dobové interpretace biblických (náboženských) textů k teologickým výpovědím může v budoucnosti vést k většímu propojení oborů studovaných na KTF UK i k hlubší interdisciplinární diskusi na úrovni odborníků. Seminář byl v tomto směru prvním krokem, který měl kromě naukových cílů vést k ověření nosnosti této myšlenky.

K předmětu Bibliodrama bylo realizováno několik seminářů: výjezdní čtyřdenní seminář v letním semestru 2008/09 (květen 2009), 3 polovíkendové semináře v zimním semestru 2009/10 (listopad 2009-leden 2010). na seminářích byla používána technika (dataprojektor, notebook, videokamera, digitální fotoaparát). Pořízené nahrávky byly využity částečně již při semináři a budou využívány i v dalších kursech. Semináře se zúčastnili studující z KTF UK (z různých oborů) a z ETF UK, měl výrazně mezifakultní ráz. z květnového semináře byl natočen amatérský krátký dokumentární film. Existuje obrazový katalog (archív) již realizovaných seminářů, který však není – z důvodů ochrany účastníků – zcela volně přístupný. Lze ho s dovolením účastníků využívat k výukovým cílům, což je plánováno i do budoucnosti. Existuje archív písemných zpětných reflexí, který mj. slouží i jako studijní materiál pro jednu z pracovnic vedoucího týmu (Mgr. Zuzanu Pelechovou) k psaní disertační práce. Materiál (písemný i obrazově dokumentární) bude využívat i druhá členka vedoucího týmu Bc. Magdalena Bodláková ke své diplomové práci.
Vedoucí tým se skládal ze 3 pracovnic: doc. Dr. Mireia Ryšková ThD., Mgr. Zuzana Pelechová (Winterová), studentka doktorského programu Teologie, obor Katolická teologie na KTF UK, Bc. Magdalena Bodláková, studentka navazujícího magisterského oboru Teologické nauky na KTF UK.
Byly vytvořeny webové stránky, na nichž jsou publikovány aktuální informace. Zatím však je tato práce pouze v začátcích.
Z prostředků FRVŠ byly pro potřeby bibliodramatické práce zakoupeny čtyři publikace (Průvodce biblí, Praha: ČBS, 2. vyd. 2009; Antje Kiehn: Bibliodrama, 1987; H. C. Andriessen: Lebendige Glaubensvermittlung im Bibliodrama, 1991; N. Derksen: Bibliodrama. Impulse für ein neues Glaubensgespräch, 2005), jež budou využity i pro  disertační práci Z. Pelechové.
Dále byly zakoupeny pracovní materiály (papíry, lepidla, toner, výtvarné potřeby apod.). Pracovní materiály byly také částečně hrazeny z prostředků fakulty a z  dalších zdrojů.

Byl vypsán kurs CŽV Teorie a praxe bibliodramatické práce, pro nějž byl vytvořen speciální program kombinující zážitkový seminář (2 polovíkendy) a teoretické bloky (5 tříhodinových setkání). pro tento kurs (teoretické bloky) budou využívány i materiály získané v jiných seminářích.

Byl realizován 1 týdenní kurs (červenec 2009, M. Ryšková) s tématem biblická práce za využití získané techniky, v jehož rámci byl vyzkoušen i způsob bibliodramatické interpretace s účastníky z  neakademické veřejnosti. pro neakademické pracovníky z řad kněží byly uspořádány dvě přednášky: jedna na téma nové metody interpretace biblického textu, druhá na téma bibliodramatická práce (M. Ryšková).

Pracovnice vedoucího týmu se zúčastnily mezinárodního bibliodramatického kongresu v Basileji (květen-červen 2009). Poznatky získané na tomto kongresu byly vzápětí využity při dalších bibliodramatických seminářích. Z. Pelechová a M. Bodláková vedly společně dva bibliodramatické semináře v červenci, M. Ryšková uplatnila poznatky v rámci týdenního kursu biblické práce (červenec 2009).

M. Ryšková realizovala pro potřeby výuky na Dějinách křesťanského umění dvoudenní cestu do Vídně na výstavu Munch und das Ungeheime. pro příští akademický rok je zamýšlen nový seminář v součinnosti s Marií Rakušanovou PhD., a to na téma ideové (náboženské) pozadí moderního umění.

Adresáty seminářů byli jak studující KTF UK (ze všech studijních oborů) a dalších fakult UK (ETF a FHS), tak širší neakademická veřejnost. Povinného kursu Úvod do SZ a NZ se zúčastnila i jedna zájemkyně z neakademického prostředí. Všechny plánované výstupy byly realizovány, v některých položkách bylo realizováno více výstupů, než byl původní plán. Všechny pracovnice vedoucího týmu se neustále vzdělávají v oblasti své specializace. KTF UK otevře v příštím akademickém roce obor Dějiny evropské kultury, kde pro výuku budou výsledky práce v rámci tohoto projektu dobře využitelné.

Finanční prostředky přidělené z FRVŠ na tento projektu byly využity v souladu se schváleným projektem. Protože fakulta již měla z jiného projektu k dispozici videokameru, požádala o změnu a ušetřené finanční prostředky byly využity k zakoupení techniky potřebné pro úpravu obrazových materiálů.

 

Za realizační tým
Doc. Dr. Mireia Ryšková Th.D.

25. 1. 2010

 
Design by Next Level Design / Script by Joomla!