Tisk

Bibliodrama v ostatních Evropských zemích1

Bibliodrama jako takové vzniklo a vyvíjelo se v  Německu, odkud se rozšířilo do dalších zemí Evropy.

Ačkoli to nijak neznamená, že by jinde neexistovaly kreativní způsoby práce s biblí a výkladu bible, omezím se zde pouze na ty formy práce, které se hlásí k souhrnnému termínu bibliodrama a více méně i k německé tradici, resp. které participovaly na zmiňovaném projektu financovaném Evropskou Unií (tzv. Projekty partnerství).2

 

Rakousko3

V německy mluvícím Rakousku se datují počátky bibliodramatu do devadesátých let. s určitým vznikajícím povědomím o možnosti psychodramatické práce s biblí se na podzim roku 1992 konalo sympozium na téma bibliodrama. Bylo to první setkání s bibliodramatem jako takovým, tzn. metodicky i teoreticky vyhraněným vůči psychodramatu. v roce 1998 proběhla první vlna vzdělávání v  bibliodramatu pod záštitou Rakouské společnosti pro pastorální psychologii
(Östereichische Gesellschaft für Pastoralpsychologie - ÖGfP), která měla přispět ke snadnějšímu prosazení v prostředí institucionalizované církve, to se však zcela nepodařilo a bibliodrama musí i nadále překonávat překážky. Dnes se rakouští bibliodramatici soustředí pod Österreichische Netzwerk Bibliodrama, u jehož zrodu stáli Maria-Elizabeth Aigner, Peter Kandlbauer a Gabriele Bleker-Permes.

www.bibliodrama.at

 

Dánsko4

Do Dánska se bibliodrama dostalo také z Německa. Tam absolvovali výcvik všichni dánští bibliodramatici, kteří stáli u zrodu Dánské bibliodramatické společnosti 4. dubna 2003. Má 22 členů, ale lidí s bibliodramatickým vzděláním je v Dánsku kolem padesáti. v letech 2000/2003 proběhl první cyklus vlastního dánského vzdělávání, ve spolupráci pedagogického institutu Dánské lidové církve (Volkskirche) a vysoké školy pro jáhny v ?rhusu. Tam se také konala roku v červnu 2005 mezinárodní bibliodramatická konference.

Dánská bibliodramatická společnost definuje bibliodrama jako teologickou a pedagogickou celostní metodu pro práci s biblickými textem, pro pastoraci a osobní rozvoj.

www.bibliodrama.dk

 

Finsko5

Ve Finsku vzrostl koncem 80. let díky nesrovnalostem v biblické exegezi zájem o bibli, a to především o nové metody biblické práce. Do této úrodné půdy bylo zasazeno bibliodrama, které rychle prorostlo do mnoha oblastí církevního života. Stalou se nedílnou součástí dnů mládeže, setkání finských církví, dalšího vzdělávání učitelů náboženství, příprav na biřmování, práce s mládeží, biblických skupinek i přípravy kázání. Od počátku byli přizváni i význační finští exegeté.

V září 2004 byla založena Finská asociace pro bibliodrama, která už v roce 2005 čítala přes sto kvalifikovaných bibliodramatiků. Situace ve Finsku je bibliodramatu dokonce natolik nakloněná, že poptávka po něm převyšuje nabídku. Finsko se aktivně podílí na mezinárodních projektech týkajících se bibliodramatu a je hostitelem nadcházející Evropské bibliodramatické konference, která se bude konat v červnu 2008 v Järvenpää nedaleko Helsinek. na této konferenci budou představeny výsledky práce na projektu Netbib.exe, který usiloval o propojení bibliodramatu a ignaciánských exercicií.

www.bibliodraama.fi

 

Švédsko6

Ve Švédsku existuje bibliodrama od sedmdesátých let, ale není tak rozšířené a organizované jako v ostatních severských zemích. První bibliodramatický výcvik proběhl pod vedením Lotty Geislerové a Lars-Gunnar Skogara až v letech 2005/2007 a v celé zemi je asi jen dvacet lidí, kteří se vedením bibliodramatu zabývají. Přesto se Švédsko zapojuje do mezinárodním bibliodramatických projektů, pořádalo jednu z bibliodramatických konferencí (Lidingö, únor 2004).

www.bibliodrama.se

 

Maďarsko7

Přestože je Maďarsko převážně katolickou zemí, tamější bibliodrama je od počátku ekumenickou záležitostí. Zprvu patrný odstup hierarchické církve měl za následek, že se bibliodramatické hnutí rozšířilo a je nadále vedeno především laiky, i když prorůstá do církví zaštítěných organizací, jako jsou vzdělávací centra, exerciční domy a nejrůznější společenství. Využívá se i při výuce náboženství, biblických hodinách, v katechumenátu, při bohoslužbách atd.

V Maďarsku byl vznik bibliodramatu úzce svázán s psychodramatem. První nepsychodramatický výcvik v bibliodramatu vedou v současné době Krista Eisenbarth a Idlikó Donáth-Muntag, které dosáhly vzdělání ve více na tělesné prožívání a scénické ztvárnění orientované bibliodramatické škole v Bielefeldu. v rámci Partnerského projektu celoživotního vzdělávání Evropské Unie (Grundtvik 2) byla v roce 2002 založena Maďarská společnost pro bibliodrama, která vytváří prostor pro setkávání různých ibliodramatických směrů a je společnou základnou pro spolupráci se zahraničím.

 

Švýcarsko8

Švýcarsko je výjimečné tím, že v něm bibliodrama zároveň vzniklo a zároveň tam bylo přineseno. Díky tomu zde existuje pět bibliodramatických přístupů, původní švýcarské Reinharda Schläpfera, pastorační bibliodrama Nicolaase Derksena z Holandska, z Německa pocházející přístup Heidemarie Langer, a dva další. v březnu roku 1999 bylo založeno „Interessengemeinschaft Bibliodrama Schweiz-Lichtenstein-Voralberg“ (v současnosti má 66 členů), které všechny tyto směry integruje a zkoumá, v čem se podobají a v čem liší. I když Švýcarsko nepatří do Evropské unie, podílí se na mezinárodních aktivitách, např. v roce 2009 bude pořadatelem mezinárodního bibliodramatického konference.

www.bibliodrama.net

 

12.2.2010  Zuzana Pelechová

__________

1 Kromě níže uvedené literatury čerpala autorka z osobní korespondence s představiteli bibliodramatu z jednotlivých jmenovaných zemí.
2 Kromě zde rozpracovaných zemí lze najít informace o bibliodramatu v Holandsku, ve Velké Británii, ve Spojených státech, v Izraeli, v Jižní Korei, v Brazílii a na Filipínách a v rámci projektu Netbib.exe se v současnosti šíří do dalších zemí východní Evropy.
3 AIGNER Maria-Elizabeth, BLEKER-PERMES Gabriele: Was in uns wurzelt und wonach wir Sehnsucht haben. Bibliodrama-Anfänge in Östereich, in: Textraum 3 (2005) 28.
4 SÖRENSEN Henning: Bibliodramaforeningen i Danmark, Textraum 3 (2005) 26.
5 MÄKISALO Aino-Kaarina, SALMI Minna: The past, present and future of bibliodrama in Finnland, Textraum 3 (2005) 26-27, str. 26.
6 GEISLER Lotta: Ein Paar Wörter über Bibliodrama in Schweden, Textraum 3 (2005) 30.
7 EISENBARTH Kriszta: Bibliodrama im gesellschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Kontext – i Ungarn 2005, Textraum 3 (2005) 30.
8 FLUDER Bruno: Bibliodrama im Schweizer Kontext, Textraum 3 (2005) 16-17, str. 16; FLUDER Bruno: Confoederatio Bibliodramatica, Textraum (připraveno k vydání, 2008).

 
Design by Next Level Design / Script by Joomla!